Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE)
Datum objave: 28. 4. 2023
Rok prijave: 30. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023. Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih aktivnosti: 

 • A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov 
 • B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni« 
 • C: Promocijska kampanja o javnem prevozu 
 • D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza 
 • E: Aktivno v vrtec ali šolo 
 • F: šolska ulica 
 • G: Parkirni dan 
 • H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles 
 • I: Aktivnosti za mladino 
 • J: Peš kažipoti 
 • K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti 
 • L: Pospravimo ulice. 

Podrobneje so aktivnosti opisane v »Katalogu aktivnosti«, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 8). 

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. Peš kažipoti v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.–22. 9. 2023.

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen razpisa je informiranje in ozaveščanje javnosti ter promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM 2023 v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocijo trajnostne mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti. 

 

Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2023 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti (Priloga št. 8 k razpisni dokumentaciji), s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že obstoječe aktivnosti na ravni občine. Katalog aktivnosti so sestavili in predlagali partnerji s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE skupaj z lokalnimi koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti.

 

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2023, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane. Pristopna listina ETM 2023 za občine o sodelovanju na ETM 2023 se nahaja na spletni strani https://www.tedenmobilnosti.si/za-koordinatorje  pod naslovom Pristopna listina ETM 2023 za občine in je obvezna priloga vlogi. Pristopne listine se hranijo pri nacionalni koordinatorki za ETM 2023, v prostorih MOPE. V kolikor je bila pristopna listina oddana pred oddajo vloge, se kopija obvezno priloži k vlogi.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 210.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, NRP št. 2550-19-0039, na proračunski postavki 559 – Sklad za podnebne spremembe.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški: 

 • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti; 
 • stroški informiranja in oglaševanja v medijih; 
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v minimalnih zahtevah v podpoglavju 2.2. tega javnega razpisa.

Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 5.000,00 EUR. V primeru, da občina zaprosi za višji znesek sofinanciranja, bo MOPE občino pozval k spremembi finančnega načrta, ki bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

ROK ZA PORABO SREDSTEV 

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, na strani upravičenca, je od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 15.  10. 2023 (datum opravljene storitve na računu mora biti najkasneje do vključno 15. 10. 2023).

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vloge je 30. 5. 2023.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih. 

Vloga se do navedenega roka posreduje preko elektronske pošte na naslov: gp.mope@gov.si. Če se vloga odda na ta način, mora biti v zadevi jasno označena navedba javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«). 

Vloga se lahko pošlje po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, oziroma dostavi osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za dospetje vloge, v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 6 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).

Prijavitelji bodo o izidu ocenjevanja na prvi stopnji obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

 

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto etm.mope@gov.si. 

Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 24. 5. 2023. 

MOPE bo odgovoril na vprašanja, ki bodo zastavljena do 24. 5. 2023. 

Vprašanja, zastavljena po tem datumu, ne bodo odgovorjena. 

Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja podalo najkasneje 26. 5. 2023. Vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom in odgovori nanje bodo objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: