Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 4. 7. 2023
Rok oddaje: 8. 8. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:

 • izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
 • izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
 • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI VLAGATELJI

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirana po zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona,
 • da je njihova osnovna dejavnost promocija turizma,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
 • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
 • da delujejo najmanj eno leto,
 • da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Predvidena višina sredstev znaša 8.000,00 EUR.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN ROK ODDAJE VLOG

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za programe v turizmu« – do vključno 8. 8. 2023.

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali pa se jo lahko vsak delovni dan dvigne v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I).
Vse informacije glede razpisa dobite na tel. številki (02) 564 38 35 (Majda Ferenc) ali po elektronski pošti: majda.ferenc@gor-radgona.si.

Povezava do razpisa: https://www.gor-radgona.si/novice/2023070413072073/