Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 4. 2. 2022
Rok za oddajo: 25. 2. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2021/22 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2022. 

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah. 

a) Študijski krožki Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS), izvedenih od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. 
c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja) Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, celodnevnega dogodka na javnem mestu. 
d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2022 (v nadaljevanju koordinacija TVU 2022) Sofinancira se koordinacija TVU 2022, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU. 
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih 

 

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022: 

  • organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj, 
  • mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih, 
  • strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, 
  • izdaja znanstvene oziroma strokovne monografije, 
  • novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 750.000,00 EUR. 

a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je okvirno 300.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 250 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. Za posamezni študijski krožek je namenjenih okvirno 1.200,00 EUR. 

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje je okvirno 168.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 56 najbolje ocenjenih programov univerz za tretje življenjsko obdobje. Za program posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih okvirno 3.000,00 EUR. 

c) Parada učenja 
Razpoložljivih sredstev za program Parada učenja je okvirno 60.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 15 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Parada učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih okvirno 4.000,00 EUR. 

d) Koordinacija TVU 2022
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2022 je okvirno 112.000 EUR. Končno število izbranih in sofinanciranih koordinatorjev TVU 2022 je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk ter razmestitve v dva tarifna razreda. Za 1. tarifni razred je namenjenih okvirno do 3.000 EUR, za 2. tarifni razred je namenjenih okvirno do 4.000 EUR. 

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Razpoložljivih sredstev za nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno 110.000,00 EUR. 

 

Končno število sofinanciranih nalog je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene naloge dosegli ustrezno število točk. 

 

NAČIN IN ROK PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo. 

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 2. 2022. 

Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva TUKAJ.    

 

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto na tel. 01/400-53-86, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.