Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 29. 6. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • programi redne dejavnosti kulturnih društev – redne vaje (vključno z obratovalnimi stroški za uporabo prostora za izvajanje redne dejavnosti),
 • prireditve in dogodki, ki jih izvedejo kulturna društva,
 • kulturni projekti,
 • založništvo (izdaja knjig, revij, edicij, brošur idr.),
 • nabava ali vzdrževanje opreme za potrebe delovanja kulturnih društev,
 • izobraževanje in usposabljanje strokovnih vodij in članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo kulturnih dejavnosti in programov,
 • projekti vrhunskega pomena, za katere je kulturno društvo prejelo najvišje priznanje oz. odlikovanje,
 • jubilej oziroma obletnica kulturnega društva v tekočem letu.

 

UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA

Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, imajo kulturna društva ter neprofitne skupine in posamezniki, vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, ki delujejo na območju Občine Gornja Radgona.
Upravičenci do sofinanciranja javnih kulturnih programov so:

 • pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja;
 • pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu

Upravičenci do sofinanciranja kulturnih projektov so:

 • pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi;
 • posamezniki s stalnim prebivališčem v Občini Gornja Radgona.

 

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI VLAGATELJI

 • imeti morajo sedež in področje delovanja v Občini Gornja Radgona;
 • da delujejo na področju kulture najmanj eno leto;
 • da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
 • imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma projekta;
 • vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih občinski upravi dostavijo končno vsebinsko in finančno poročilo o porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič.

S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezna kulturna društva kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Gornja Radgona v tekočem letu.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina razpisanih finančnih sredstev znaša 30.000,00 EUR.

ROK ZA PORABO SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2023.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Rok za prijavo je do vključno 31. 7. 2023.
Vloga, skupaj z obveznimi prilogami in dokazili, mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA JR KULTURA 2023« in poslana na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v glavni pisarni občine zadnji dan roka za oddajo.

KONTAKTNA OSEBA ZA DODATNE INFORMACIJE

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
Kontaktna oseba: Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, telefon: 02/564-38-25, e-pošta: aleksandra.pzamuda@gor-radgona.si.

INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN VSEBINA VLOGE

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 20/I. nadstropje) ali jo najdejo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si. Vlogi morajo biti priložene tudi obvezne priloge in dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Povezava do razpisa: https://www.gor-radgona.si/novice/2023062913465725/