Razpisnik: Svet romske skupnosti Republike Slovenije 

Datum objave: 20. 5. 2022

Rok oddaje: 3. 6. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022, ki podpirajo cilje javnega razpisa. 

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev: 

 • na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja; 
 • na področju medgeneracijskega sodelovanja; 
 • na področju spodbujanja enakosti; 
 • na področju spodbujanja izobraževanja; 
 • na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete; 
 • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu. 

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 • predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu; 
 • na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto; 
 • imajo poravnane vse obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije; 
 • imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij; 
 • izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa; 
 • vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa; 
 • posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt. 

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev

 

Svet romske skupnosti Republike Slovenije bo podprl programe in projekte ciljnih področij, kot so: delavnice, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference, medijske kampanje, prireditve, kratki filmi, razstave, tiskane izdaje (letaki, zgibanke itd.) Vse navedene aktivnosti naj se izvedejo na način oziroma ob upoštevanju navodil in ukrepov v povezavi z omejevanjem epidemije koronavirusa in odpravljanjem njenih posledic.

Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 20.000,00 EUR.

Izbranim romskim društvom bodo sredstva nakazana v dveh obrokih: 

 • prvi obrok v roku trideset dni od prejema zahtevka za izplačilo v višini 70 % odobrenih sredstev; 
 • drugi obrok najkasneje trideset dni od pregleda in odobritve vmesnega vsebinskega in finančnega poročila s strani komisije v višini preostalih 30 % odobrenih sredstev.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 3. 6. 2022. 

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 3. 6. 2022. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani: 

 • vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-RD 2022, 
 • naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota,
 • naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem: besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na spletni strani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: www.svetromskeskupnosti.com. Na istem mestu bo dostopen tudi prijavni obrazec. 12) 

 

DODATNA POJASNILA

Prijavitelji se lahko za dodatna pojasnila in informacije obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj.