Razpisnik: Ministrstvo za obrambo
Datum: 16. 12. 2022
Rok za prijavo: 9. 1. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane podpore vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja. S sofinanciranjem se podpira tudi kontinuiteta delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Sofinancirani programi: 

a) Program rehabilitacije in vključevanja vojnih invalidov v družbo na področju vojnih invalidov Program vključuje pomoč pri organiziranju zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomoč pri organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomoč pri nakupu invalidskih, tehničnih pripomočkov ter prilagoditev. 

b) Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja. Program vključuje organiziranje, izvajanje spominskih srečanj in prireditev, razstav, predavanj, literature in drugih medijev ter urejanje in upravljanje prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila. 

c) Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja Program vključuje organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne in druge pomoči, pomoč pri organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

a) najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja; 

b) ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja; 

c) ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje; d) ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev; 

e) ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov nevladnih organizacij, če je bila sklenjena po predhodnem javnem razpisu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Nevladna organizacija lahko prijavi dva programa.

 

VIŠINA FINANČNIH SREDSTEV 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov, za katere bodo sklenjene pogodbe po določilih tega javnega razpisa v letu 2023, je 295.000,00 EUR. 

V letu 2024 bodo za izbrane programe po določilih tega javnega razpisa sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v okviru sprejetega proračuna za leto 2024.

 

OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Sredstva dodeljena s tem javnim razpisom morajo biti porabljena v skladu z letnimi pogodbami o sofinanciranju programov za leto 2023 in za leto 2024. 

Nevladni organizaciji se sredstva nakazujejo v skladu s plačilnimi roki po veljavnih predpisih o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, mesečno ali v večmesečnih časovnih intervalih, po opravljeni dejavnosti, ki se izvaja v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 in v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. 

 

PREDLOŽITEV VLOG IN ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vloga se predloži na izpolnjenem obrazcu 02/2023/2024. Predloži se v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu označena z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja. Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana. 

 

Rok za oddajo vlog je 9. 1. 2023.

 

ODPIRANJE VLOG 

Vloge bo odpirala komisija dne 10. 1. 2023 ob 11. uri v prostorih ministrstva. Potencialni prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 26. 1. 2023.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE 

Razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi.  

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prejmete na Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino po elektronski pošti glavna.pisarna@mors.si, ali po tel. 01/230-59-76.