Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 10. 3. 2023
Rok prijave: 24. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine: 

A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 

 • Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah 

B. Obštudijske športne dejavnosti: 

 • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti 
 • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni 
 • Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU 

C. Statusne pravice športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem: 

 • Športni oddelki v srednjih šolah 
 • Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike.

 

Cilji javnega razpisa so: 

 • zagotoviti dodatne ure športne vzgoje v osnovni šoli s skupnim poučevanjem razrednih učiteljic in športnih pedagogov, 
 • izboljšati gibalno zmogljivost študentov ter povečati število študentov v športnih programih, 
 • izboljšati kakovost spodbud za športno nadarjene šolarje, 
 • zagotavljanje podpore pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti, 
 • povečati kakovost dela v športnih oddelkih v srednjih šolah.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21) in 4. točki razpisne dokumentacije. 

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2023, so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku in v razpisni dokumentaciji pod točko 4.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 442.750,00 EUR.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IN TRAJANJE PROJEKTA

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023. 

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24. marca 2023. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Dostop do razpisa je tukaj

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj.

 

Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).