Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 24. 2. 2023
Rok prijave: 21. 4. 2023

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturno izgradnjo novih ali razširitev obstoječih ekonomsko-poslovnih con (v nadaljevanju: EPC) ter izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev, s čimer se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne površine EPC oziroma inkubatorjev, namenjene izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za razvoj in rast podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC oziroma inkubatorjev. 

Predmet javnega razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev obstoječih EPC oziroma inkubatorjev. 

Predmet javnega razpisa zajema: 

 • Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC ter 
 • Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev.

CILJ UKREPA IZREDNA ZAČASNA PODPORA

Cilji javnega razpisa so: 

 • vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni, 
 • vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij, 
 • vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije. 

KAZALNIKI JAVNEGA RAZPISA

Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC 

Kazalniki učinka

 • število podprtih investicijskih projektov, 
 • število izvedenih ukrepov v smeri trajnostne naravnanosti projekta oziroma t. i. modre/zelene infrastrukture, 
 • novo opremljene uporabne površine izgrajene/ razširjene EPC (v ha). 

Kazalniki rezultata 

 • zasedenost novo opremljenih uporabnih površin izgrajene/razširjene EPC s strani podjetij (v % glede na nove uporabne površine).

Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev 

Kazalniki učinka 

 • število podprtih investicijskih projektov, 
 • število izvedenih ukrepov v smeri trajnostne naravnanosti projekta oziroma t. i. modre/zelene infrastrukture, 
 • uporabne površine izgrajenega/razširjenega inkubatorja (v m2 ). 

Kazalnik rezultata 

 • zasedenost novo opremljenih uporabnih površin izgrajenega/razširjenega inkubatorja (v % glede na nove uporabne površine), 
 • število vključenih novo-ustanovljenih podjetij v inkubator, 
 • število izvedenih delavnic, 
 • število izvedenih projektov z gospodarstvom.

 

OBMOČJE IZVAJANJA IN CILJNE SKUPINE/KONČNI PREJEMNIKI 

Upravičeno območje izvajanja so občine na območju Republike Slovenije, ki so določene v Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22).

Ciljna skupina javnega razpisa so podjetja, ki bodo poslovala v izgrajeni oziroma razširjeni EPC oziroma izgrajenem oziroma razširjenem inkubatorju. 

Končni prejemniki so samoupravne lokalne skupnosti (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta. 

En prijavitelj lahko na javni razpis za posamezen sklop odda le eno vlogo oziroma lahko odda največ eno vlogo za Sklop A in največ eno vlogo za Sklop B.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 8.000.000,00 EUR za leto 2023 in 11.000.000,00 EUR za leto 2024, pri čemer je razdelitev po sklopih sledeča: 

 • Sklop A: 6.000.000,00 EUR za leto 2023 in 8.000.000,00 EUR za leto 2024; 
 • Sklop B: 2.000.000,00 EUR za leto 2023 in 3.000.000,00 EUR za leto 2024. 

Razdelitev sredstev po posameznih sklopih je indikativne narave in se lahko spreminja. 

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira do 100% upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva). 

Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2023 in 2024. 

Sredstva se morajo porabiti v posameznem proračunskem letu oziroma jih načeloma ni možno prenašati iz proračunskega leta 2023 v proračunsko leto 2024.

Najvišja možna vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.600.000,00 EUR. 

Neupravičene stroške krije upravičenec sam.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Rok za predložitev vlog v okviru tega javnega razpisa je najkasneje do dne 21. 4. 2023. 

Vlogo je potrebno poslati ali vložiti na naslov: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 

Neposredna predložitev vlog je možna na zgornjem naslovu, v glavni pisarni ministrstva, od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 15.30 in v petek med 7.30 in 14.30. 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem za oznako vloge »Obrazec 7«, ki je del razpisne dokumentacije.

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024«.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani ministrstva.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija, ki podrobneje opredeljuje vsebino javnega razpisa, obrazci razpisne dokumentacije ter vse novosti v zvezi z javnim razpisom so objavljeni na tej spletni strani ministrstva.