Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 13. 1. 2023
Rok prijave: 9. 2. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k: 

  1. spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk. 

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk, kot so npr. pripadnice manjšinskih etničnih skupnosti, ženske z ovirami, kmečke ženske, starejše ženske, begunke, migrantke, pripadnice LGBTIQ+ skupnosti, matere, ki same skrbijo za otroke in druge. 

2. preprečevanju nasilja nad ženskami, vključno s spletnim nasiljem. 

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju mladih in celotne družbe o posledicah nasilja, vključno s spletnim nasiljem, nad dekleti in ženskami ter prispevali k njegovemu preprečevanju.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. 

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2023 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije. 

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si ministrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za sofinanciranje projekta. 

 

DELEŽ IN VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTOV 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000 EUR.
Prijave prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež od 80,00% oziroma višji znesek od 10.000 EUR, bodo zavrnjene. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, financirane bodo aktivnosti od 15. 3. 2023 do 31. 10. 2023, kar pomeni, da se financirajo stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev in posredni stroški, nastali v tem obdobju. 

Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno poročilo najkasneje do 7. 11. 2023. E-zahtevek za izplačilo mora biti izdan najkasneje do 28. 11. 2023.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAVE 

Rok za oddajo prijav je 9. 2. 2023

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Celotna razpisna dokumentacija obsega: 

  • razpisno besedilo, 
  • obrazec 2023_Ovojnica, 
  • obrazec 2023_Prijava, 
  • obrazec 2023_Finančni načrt, 
  • vzorec pogodbe, 
  • obrazec za zaključno poročilo, 
  • izjava glede dvojnega financiranja.

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite po e-pošti gp.mddsz@gov.si. 

Zadnji dan za pojasnila je 2. 2. 2023.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja tukaj.