Razpisovalec: Slovenski filmski center
Datum objave: 12. 5. 2023
Rok prijave: 13. 6. 2023

PREDMET, NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje:

  1. razvoja scenarijev slovenskih celovečernih igranih filmov;
  2. razvoja slovenskih celovečernih igranih filmskih projektov;


Namen javnega razpisa

  • Namen sofinanciranja razvoja scenarija je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na področju igranega filma.
  • Namen sofinanciranja razvoja filmskega projekta je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju igranega filma.


Cilji javnega razpisa
Skladno z vizijo spodbujanja kulturno raznolike letne filmske produkcije in profesionalizacije filmskega okolja, kot opredeljeno v Strategiji Slovenskega filmskega centra za obdobje 2020-2024, po kateri predstavlja igrani film enega od treh stebrov filmskega ustvarjanja in izražanja, so cilji sofinanciranja na javnem razpisu naslednji:

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša 150.000,00 EUR (za področje razvoja scenarijev celovečernih igranih filmov, razvoja celovečernih igranih filmskih projektov).

Najvišji možni znesek sofinanciranja posameznega projekta po tem razpisu znaša

  • 10.000,00 EUR za projekte razvoja scenarijev (iz točke 1.1.1. tega javnega razpisa),
  • 30.000,00 EUR za razvoj filmskih projektov (iz točke 1.1.2. tega javnega razpisa).

 

ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN

Oddaja vlog in Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: https://ejr.sfc.si/ejr-web, in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddane oziroma predložene pa morajo biti na enega od načinov, opredeljenih v točkah 10.2 in 10.3. tega javnega razpisa.

Oddaja elektronsko podpisane vloge:
Vlogo na javni razpis oddate v spletni aplikaciji eJR na naslovu: https://ejr.sfc.si/ejr-web.

Podpišete jo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS. V tem primeru vloge ni treba tiskati in pošiljati po navadni pošti. Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 13. 6. 2023 do 23:59 ure.

Oddaja lastnoročno podpisane vloge:
Če prijavitelj nima kvalificiranega digitalnega potrdila ali mobilne identitete smsPASS, lahko v spletno aplikacijo eJR na naslovu: https://ejr.sfc.si/ejr-web vstopa z uporabniškim imenom in geslom.

Vlogo na javni razpis prijavitelj tudi v tem primeru odda na elektronskem prijavnem obrazcu, nato pa elektronski prijavni obrazec (ki ga aplikacija generira) natisne in lastnoročno podpiše ter pošlje fizično po pošti (v nadaljevanju: lastnoročno podpisana prijava). Elektronska različica prijavnega obrazca brez digitalnega podpisa in tiskana različica s fizičnim podpisom, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V primeru razlik se upošteva elektronska različica.
Lastnoročno podpisana prijava v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – razpis za sofinanciranje razvoja
slovenskih igranih filmskih projektov – 2023« se lahko izroči na sedež agencije, pošlje priporočeno po
pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Lastnoročno podpisana prijava
mora biti po pošti poslana najpozneje 13. 6. 2023 do 23.59 oziroma se jo najpozneje do navedenega roka izroči v času uradnih ur na sedežu Agencije.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Besedilo javnega razpisa je od dne 12. 5. 2023 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v tajništvu agencije (Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana), v poslovnem času.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije http://www.film-center.si, v zavihku javni natečaji.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah:
–    https://www.film-center.si/sl/javni-razpisi/
–    https://www.film-center.si/media/tenders/2023/05/12/besedilo_javnega_razpisa_.pdf