Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 25. 11. 2022
Rok oddaje: 12. 12. 2022 in 16. 12. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2023, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih: 

1. preprečevanja nasilja: programi vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, informiranje in svetovanje, obravnave žrtev spolnega nasilja, obravnave povzročiteljev nasilja, telefonsko svetovanje, celostne obravnave žrtev nasilja med invalidi in druge preventivne programe na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi, 

2. zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti): visokopražni programi vključujejo terapevtske programe in programe reintegracije; nizkopražni programi vključujejo zavetišča, svetovanje in terensko delo ter mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom; programi za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma vključujejo informacijske in svetovalne programe, skupine za samopomoč in programe zmanjševanja škode zaradi uživanja alkohola za mlade, svetovanje s terenskim delom ter neposrednimi spletnimi stiki; programi na področju motenj hranjenja ali drugih oblik zasvojenosti vključujejo programe za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranjenja in programe za osebe, ki imajo težave na področju drugih oblik zasvojenosti, 

3. duševnega zdravja: programi vključujejo stanovanjske skupine, prehodne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine, dnevne centre, dnevne centre s skupinami za samopomoč, psihosocialno svetovanje, informiranje, terensko delo, zagovorništvo in telefonsko svetovanje, 

4. brezdomstva (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine): programi vključujejo informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, sprejemališča ali dnevni centri za dnevno obravnavo s terenskim delom in dodatnimi aktivnostmi ter nastanitveno stanovanjsko podporo), 

5. otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom in dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje in skupnostno svetovalno delo, 

6. starejših, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem ter programe dnevnih centrov, 

7.  podpornega bivanja invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanja samostojnega življenja invalidov: programi vključujejo informiranje, svetovanje ter terensko delo, pomoč pri podpori in izvajanju pomoči in samopomoči, ohranjanje socialnih veščin in bivalne skupnosti, 

8. socialnega vključevanja Romov: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike, informiranje in svetovanje, krepitev kompetenc ter delo na terenu, 

9.  specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj (v kolikor le-ta ni zagotovljena s preostalimi socialnovarstvenimi programi): program vključuje specialistično podporo žrtvam kaznivih dejanj (informacijski in svetovalni program ter zagovorništvo) in 

10. drugih področjih, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje pomoči in samopomoči.

 

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov: 

Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2023 do vključno 2029 

V ta sklop sodijo programi, ki se uspešno in s pozitivnimi socialnimi učinki izvajajo že daljše – večletno – časovno obdobje. Uporabnikom zagotavljajo oziroma nudijo vsak delovni dan in daljše časovno obdobje kontinuirano potekajoče aktivnosti, katerih izvajanje se uporabnikom prilagaja na podlagi oblikovanih individualiziranih načrtov obravnave.

Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2023 

V ta sklop sodijo programi, pri katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, in so v njih uporabniki lahko kontinuirano ali občasno vključeni.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe za leto 2023 je 2.700.000,00 EUR. Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe.

 

OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

Sredstva za javne in razvojne socialnovarstvene programe, dodeljena s tem javnim razpisom za leto 2023 (v skladu z letno pogodbo o sofinanciranju), morajo biti porabljena za stroške nastale do 31. 12. 2023.

 

VRSTA STROŠKOV 

Za izbrani socialnovarstveni program lahko izvajalec s strani ministrstva prejme sredstva največ v višini 80% vseh predvidenih odhodkov socialnovarstvenega programa, razvidno iz tabele v razpisni dokumentaciji: »Predvideni prihodki in odhodki za leto 2023«. 

Upravičeni stroški dela, stroški materiala ter storitev za izvajanje socialnovarstvenih programov so: 

  • stroški dela pri izvedbi programa za polni delovni čas ali v deležu pri izvajanju programa zaposlenih oseb
  • stroški materiala ter storitev, ki odmerijo v deležu glede na stroške dela in so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa
  • stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih.

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE 

Rok za oddajo prijave za Javne socialnovarstvene programe je 12. december 2022, rok za Razvojne socialnovarstvene programe je 16. december 2022. 

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE 

  1. Prijavitelji bodo morali prijavo oddati na ustreznem obrazcu: Javni socialnovarstveni programi 2023 ali Razvojni socialnovarstveni programi 2023, ki so dosegljivi na spletišču državne uprave. 
  2. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. 01/369-78-26 (Gregor Majcen), 01/369-77-82 (Karmen Mitrović) in 01/369-78-27 (Teja Podgorelec) ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure. 
  3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse zainteresirane organizirano v četrtek, 8. 12. 2022, ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (pritličje – velika dvorana).

 

Drugi splošni in posebni pogoji, način financiranja, merila za izbor in ostale informacije so objavljeni na tej spletni strani.