Razpisovalec: Zavod za šport RS Planica
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 12. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2023/24.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2023/24. Cilj javnega razpisa je povečati število aktivnih udeležencev v programu Šolska športna tekmovanja in prireditve in utrditi vez med interesnim in kakovostnim športom.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Na javni razpis se lahko prijavijo: 

  • nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije
  • združenja športnih zvez), 
  • subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze (ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje tega odstavka), skupaj z njo strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo, 
  • pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in športu invalidov vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.

Prijavitelj v vlogi imenuje koordinatorja, ki bo skrbel za strokovno pripravo in koordinacijo prijavljenega šolskega športnega tekmovanja v športni panogi prijavitelja, v šolskem 2023/24.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 41.400,00 EUR

 

Splošni in posebni pogoji ter merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

ROKI PRIJAVE IN ODDAJA VLOG

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12. 5. 2023.

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net.  

 

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Gašper Plestenjak (tel. 040/242-900, e-pošta: sst@sport.si), najkasneje tri dni pred potekom roka za oddajo vlog.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavah:

https://www.sportmladih.net/javni-razpis-za-koordinacijo-sst-2023-2024/

https://www.sportmladih.net/wp-content/uploads/2023/04/Javni-razpis-za-koordinacijo-SST-2023-2024.pdf

https://www.sportmladih.net/wp-content/uploads/2023/04/Razpisna-dokumentacija-SST-2023-2024-cistopis.pdf