Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 3. 4. 2023 in 5. 6. 2023

 

V Uradnem listu št. 167/2022 z dne 30.12.2022 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (pdf)

 

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah,  dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacij in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje in vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Z razpisom se želi izboljšati funkcionalnost, varnost ter kakovost javne turistične infrastrukture, namen razpisa pa je tudi dvigniti kakovost storitev in doživetij turistov.

Ministrstvo bo s temi sredstvi sofinanciralo vlaganja v urbane parke in druge zelene javne površine, plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu, turistične znamenitosti, parkirne površine, označevalne table, sprehajalne poti, razgledne površine, javne pitnike vode in podobno.

Pri tem bo ministrstvo podprlo zgolj investicije v infrastrukturo, ki je neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti. Sofinancirana javna infrastruktura mora tako imeti vpliv na višjo raven kakovosti doživetja gostov in s tem doseganje višjega cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, ki delujejo v teh destinacijah. Ministrstvo bo obenem podprlo zgolj vlaganja v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve.

 

PRIJAVITELJI

Razpis je primarno namenjen lokalnim skupnostim na območju vodilnih turističnih destinacij oziroma destinacij, ki so imele po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno. 

Prijavijo se lahko tudi javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze društev, ki delujejo na področju turizma. Podrobnejši pogoji za prijavo so opredeljeni v javnem razpisu.

 

VREDNOST RAZPISA

Na razpolago je 10 milijonov EUR sredstev, ki jih zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost, javni razpis pa je v Načrtu za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje Pametna, trajnostna in vključujoča rast.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov – razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. 

Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 EUR in najvišja višina pomoči 350.000 EUR. Upravičenci lahko vloge oddajo v dveh rokih, in sicer do 3. aprila 2023 in do 5. junija 2023.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne objave/.

 

Povezava na razpis: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (gov.si)