Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 4. 3. 2022
Rok oddaje: 11. 4. 2022

 

PREDMET RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju z namenom:

  • povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu BDP,
  • povečanja deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij,
  • zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij napram preostali Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

Investicija se mora izvajati na območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje).

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Več o pogojih najdete v razpisni dokumentaciji.

 

VREDNOST RAZPISA

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 30.000.000,00 eurov.

 

ROK ODDAJE VLOGE

 Vloge je potrebno vložiti preko spletne aplikacije. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane v aplikaciji, do 11. 4. 2022 do 24. ure.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako: »4300-4/2022«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. MGRT bo objavil odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

MGRT bo v rubriki »Vprašanja in odgovori« odgovarjalo samo na vprašanja, ki se neposredno nanašajo na ta javni razpis. Ostala bo zavrglo in na njih ne bo odgovarjalo.

Ostale informacije o pravilih in pogojih Programa NOO so objavljene na spletni strani Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (dalje: URSOO): www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/o-uradu/

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT.

 

Več o javnem razpisu najdete tukaj.