Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 5. 5. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2023 in 2024 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta državi Republika Slovenija in Republika Avstrija.

 

VIŠINA SREDSTEV

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju, predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, znaša okvirno 100.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: 

  • a. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, 
  • b. imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta. 

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise. 

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa in merila za izbor so natančno opisani v razpisni dokumentaciji. 

 

OBDOBJE IZVAJANJA

Obdobje izvajanja bilateralnega projekta je lahko največ dve leti.

 

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-AT-2022. Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. 

Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 in 2024« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava. Prijava v papirni obliki mora biti lastnoročno podpisana s strani zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO, s strani vodje raziskovalnega projekta ter opremljena z žigom RO. 

Prijava v elektronski obliki 
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov BI.AT@arrs.si (odda se samo prijavni obrazec ARRS-MS-BI-AT-2022.brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).

Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki do vključno 5. 5. 2022 do 15. ure

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri odgovorni osebi za javni razpis, ga. Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50 ali po e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si. V Republiki Avstriji se prijavo odda na OeAD – Austria’s Agency for Education and Internationalisation, kontaktna oseba na avstrijski strani je Ms Isabella Scheibelreiter, e-mail: wtz@oead.at, tel. +43(0)1/534-08-472, spletna stran www.oead.at/wtz.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj