Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 19. 5. 2023
Rok prijave: 29. 9. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Po javnemu razpisu so razpisana nepovratna sredstva ter posojila. Vlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali pa za kombinacijo nepovratnih sredstev in posojila (BIZI NOO POSOJILA).

– Za produkt BIZI NOO
Skupni razpisani znesek nepovratnih sredstev je 8.302.376,00 EUR, in sicer:

 • v letu 2023 2.000.000 EUR,
 • v letu 2024 4.000.000 EUR,
 • v letu 2025 2.302.378 EUR.


– Za produkt BIZI NOO POSOJILO
Skupni razpisani znesek posojil Sklada je 9.000.000,00 EUR.
Finančna sredstva za produkt BIZI NOO POSOJILO Sklad razpisuje v obliki posojil, delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

 • Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Ohranjanja oziroma povečevanja zaposlenih,
 • Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Upravičeni vlagatelji so subjekti, ki so:
– registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZintPK-C in 18/21), kot:

 • pravna oseba,
 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) kot,
 • zadruga.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2020.

Upravičena velikost vlagatelja:

 • Mikro, Mala, Srednja

 

UPRAVIČENO OBMOČJE PROJEKTOV

Obmejno problemsko območje:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale.

UPRAVIČENI STROŠKI

Delež skupnega sofinanciranja projekta (posojilo in nepovratna sredstva) je največ vključno 75 %, upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Znotraj navedenega deleža je lahko v primeru regionalne sheme državnih pomoči delež nepovratnih sredstev oziroma državne pomoči največ v višini, kot je opredeljeno v 11. točki podpoglavja 2.2 tega javnega razpisa, v primeru sheme de minimis pa je potrebno upoštevati zlasti omejitve iz 14. točke podpoglavja 2.2. tega javnega razpisa.
Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev.

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta).
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter dodatno po shemi de minimis nova oprema in stroji za manjšo porabo energije vlagatelja (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena samooskrbi vlagatelja.
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 EUR, najvišja vrednost pa 1.000.000 EUR
Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.

 
Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 EUR).
 • Produkt BIZI NOO: najnižja zaprošena vrednost nepovratnih sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 160.000 EUR.
 • Produkt BIZI NOO POSOJILO: najnižja zaprošena vrednost posojila je 25.000 EUR, najvišja pa 500.000 EUR.

Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol.

 

POGOJI ČRPANJA

Posojilni pogoji (produkt BIZI NOO POSOJILO)

1. Obrestna mera je:

 • fiksna od 2,95 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene.
 • V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oziroma de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

Glavnica posojila se vrača mesečno.

2. Doba vračanja

 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.


Pogoji zavarovanja posojila (produkt BIZI NOO POSOJILO)

 1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
 2. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje – Oblike zavarovanja, so tabelarično prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
 3. Sklad bo tekom obravnave vloge za posojilo, preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
 4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja v okviru razpisne dokumentacije.
 5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.


Posojilni pogoji v primeru kombinacije:

 • Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta
 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)
 • V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oz. de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
 • Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem
 • Možnost predčasnega poplačila


ZAVAROVANJE POSOJILA

Zavarovalni pogoji v primeru kombinacije:

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • Zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zavarovalna polica,
 • Depozit oz. bančna vloga,
 • Bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

ROKI ČRPANJA SREDSTEV

Za produkt BIZI NOO:

 1. Vlogo za izplačilo nepovratnih sredstev je mogoče oddati največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Črpanje nepovratnih sredstev se izvede v skladu z veljavnimi navodili Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost in/ali Sklada.

 2. Rok za črpanje nepovratnih sredstev je najkasneje do:
 • 18. 10. 2023 v letu 2023,
 • 18. 10. 2024 v letu 2024,
 • 18. 10. 2025 v letu 2025.


Za produkt BIZI NOO POSOJILO:
1. Rok za črpanje posojila je največ 2 meseca po zaključku projekta in ne kasneje kot 18. 10. 2025.

ODDAJA VLOGE

1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs. si s pripisom zadeve »Vprašanje – razpis NOO«.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 1. rok do 16. 6. 2023,
 2. rok do 28. 7. 2023,
 3. rok do 1. 9. 2023,
 4. rok do 29. 9. 2023,

oziroma do porabe sredstev.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje štiri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.srrs.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.srrs.si/.

Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah:
•    https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-noo/
•    https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2023/05/2_2023_BIZI_NOO_povabilo.pdf