Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum  objave: 11. 11. 2022
Rok izvedbe: 28. 11. 2022 do 28. 2. 2023

 

CILJI PROJEKTA 

Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev). 

Cilji projekta so sledeči: 

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost (npr. Povečanje produktivnosti, Posodobitev tehnologije, Novi proizvodi/storitve oziroma njihove posodobitve, Izboljšanje trženjskih pristopov). 
 • Digitalizacija poslovanja (npr. Vzpostavitev spletne trgovine, Vzpostavitev poslovno – informacijskega (ERP) sistema, Uvedba brezpapirnega poslovanja). 
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov (npr. Energetska učinkovitost, Emisijska učinkovitost, Vlaganja v OVE (obnovljivi viri energije)). 
 • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost (npr. Delež lesa v proizvodu).

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV 

Skupni razpisani znesek je 3.000.000 EUR.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost, 
 • Digitalizacija poslovanja, 
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 
 • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. 

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • povabilo k oddaji vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo opisa projekta, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na tej povezavi.

Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.

Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2021, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za tekoče leto.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, ki so: 

 • registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), kot: 
 • pravna oseba, 
 • družba z neomejeno odgovornostjo, 
 • komanditna družba, 
 • družba z omejeno odgovornostjo, 
 • delniška družba, 
 • komanditna delniška družba, 
 • evropska delniška družba, 
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
 • registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21) kot: 
 • zadruga. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020. 

Upravičena velikost vlagatelja: mikro, mala, srednja, velika.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.500.000 EUR. 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 60.000 EUR. 

Posojilni pogoji 

 1. Obrestna mera je lahko: 
 • fiksna od 2,95% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali 
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,98% letno naprej, ki je odvisen od Skladove ocene. 
 • Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere. V primeru dodeljenega posojila izven sheme »de minimis«, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči. 
 • V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%. 
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.

2. Doba vračanja 

 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe. 
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta. 
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 

VSEBINA VLOGE 

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati: 

 • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja, 
 • poslovno dokumentacijo: 
 • poslovni načrt (lahko tudi investicijski program po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za obdobje vračila posojila oziroma za pet let v primeru daljše ročnosti, 
 • opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca, 
 • priloge glede na izbrano obliko zavarovanja, 
 • priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji ter so odvisne od prijavljenega projekta,
 • priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke. 

 

ODDAJA VLOGE 

1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad« in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 28. 11. 2022 do 28. 2. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.