Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 14. 4. 2023
Rok prijave: 17. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov zadružništva in socialne ekonomije, ki bodo usmerjeni v razvoj novih storitev in blaga na trgu oziroma njihovo bistveno nadgradnjo, in sicer bo sofinanciran največ en projekt na posameznem področju, ki ga določa Strategija razvoja Slovenije 2030. 

Prijavitelj lahko tako odda največ eno vlogo na javni razpis oziroma vsebinski sklop. 

Področja izvajanja projektov so opredeljena v nadaljevanju:

 1. Zdravo in aktivno življenje.
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo.
 3. Dostojno življenje za vse.
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete.
 5. Gospodarska stabilnost.
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta.
 8. Nizko-ogljično krožno gospodarstvo.
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov.
 10. Zaupanja vreden pravni sistem.
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija.
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je podpreti predvidoma 10 pilotnih projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo gospodarske dejavnosti, skladno z načeli socialne ekonomije in zadružništva prispevali k ustvarjanju pozitivnih družbenih učinkov, širitvi ponudbe na trgu ter oblikovali poslovne modele, ki bodo zagotavljali trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma zagotovili trajno ponudbo v projektu razvitega blaga na trgu.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina sredstev javnega razpisa Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa, je 1.500.000 EUR, in sicer:

 • za leto 2023 – 500.000 EUR in 
 • za leto 2024 – 1.000.000 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI JAVNEGA RAZPISA 

V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški: 

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (SSE A – 16,70 EUR/uro), 
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
 • stroški informiranja in komuniciranja, 
 • nakup opreme, 
 • posredni stroški v pavšalnem znesku do 15% stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog na predmetni javni je do vključno 17. 5. 2023.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.  

 

OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta, izbranega na predmetnem javnem razpisu. Z istim dnem se prične tudi rok za izvajanje projekta. 

Zadnji rok za začetek izvajanja projekta je 3 mesece po podpisu pogodbe. 

Obdobje upravičenosti stroškov se konča v roku 16 mesecev od začetka izvajanja projekta, oziroma najkasneje do 4. 10. 2024. 

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta izbranega na predmetnem javnem razpisu do 4. 12. 2024. 

Vsi projekti, izbrani v okviru predmetnega javnega razpisa, morajo biti zaključeni najkasneje do 30. 9. 2024, tj. do omenjenega datuma morajo biti zaključene vse aktivnosti projekta predvidene v vlogi prijavitelja.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Za pripravo vlog bo organizirana tudi delavnica za prijavitelje. Delavnica bo organizirana predvidoma v sredo, 10. maja 2023, ob 10. uri. Potekala bo hibridno, in sicer za prijavitelje, ki se je bodo želeli udeležiti v živo, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju ter preko spletnega orodja Zoom. Delavnica bo predvidoma trajala 1 uro in 30 minut. 

Na delavnico se prijavitelji lahko prijavijo preko spletnega naslova gp.mgts@gov.si s pripisom: »prijava na delavnico za JR za spodbujanje zadružništva in socialne ekonomija«. V prijavi prijavitelj navede, ali se želi delavnice udeležiti v živo ali preko spleta. Število mest na delavnici v prostorih ministrstva je omejeno na 30 oseb. Tako bodo vsi prijavitelji po zapolnitvi razpoložljivih prostih mest oziroma tisti, ki se bodo želeli udeležiti delavnice na daljavo, spletno povezavo na dogodek prejeli po potrditvi udeležbe.

 

DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024«. 

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tej spletni strani predvidoma ob ponedeljkih. Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do vključno 15.  5. 2023.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-razvoja-projektov-zadruznistva-in-socialne-ekonomije-2023-2024/