Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 7. 10. 2022
Rok oddaje: 31. 12. 2022

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen razpisa je spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

 – Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost, 
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, 
 • Digitalizacija poslovanja, 
 • Razvoj lokalne ekonomije. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • povabilo k oddaji vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo opisa projekta, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

 

Celoten javni razpis z razpisno dokumentacijo je na voljo tukaj. 

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na tej  povezavi.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, ki so pravne osebe in so registrirani: 

 • v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21). 
 • v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) ter so najmanj v 85 % lasti zadrug/e in/ali zadružne zveze in delujejo na področju živilsko-predelovalne, lesno-predelovalne ali posredniško/trgovinske dejavnosti, razen gospodarsko interesnih združenj. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2020.

 

Upravičena velikost vlagatelja: 

 • Mikro, mala, srednja, velika. 

Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah.

Upravičene dejavnosti projektov najdete v razpisni dokumentaciji, poglavje 2.2.3. 

 

STROŠKI

Upravičeni stroški so: 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 15 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme presegati 100 % upravičenega projekta brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR. 

Upravičeni stroški projekta so lahko: 

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1. 1. 2018), vključno s prevoznimi sredstvi za zagotavljanje kakovosti pridelkov in živil ter dobrega počutja živali 
 • Neopredmetena sredstva 
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta. Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.500.000 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 120.000 EUR. 

 

POSOJILNI POGOJI 

Obrestna mera je lahko: 

 • fiksna od 2,95 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali 
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,98 % letno naprej, ki je odvisen od Skladove ocene. 

Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere. V primeru dodeljenega posojila izven sheme »de minimis«, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.

V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %. 

Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno. 

 

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024 in skupno ne sme trajati več kot 3 leta. Hkrati projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.

 

DOBA VRAČANJA 

Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe. 

Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta. 

Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 

VSEBINA VLOGE 

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati: 

 • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisano (elektronsko ali skenirano fizično podpisano) priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja, 
 • poslovno dokumentacijo: 
 • poslovni načrt, ki mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za obdobje vračila posojila oziroma za pet let v primeru daljše ročnosti, 
 • opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca, 
 • priloge glede na izbrano obliko zavarovanja, 
 • priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji ter so odvisne od prijavljenega projekta, 
 • priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke. 

 

ODDAJA VLOGE 

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si. 

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.