Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 22. 4. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

 

Cilj javnega razpisa je: 

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, 
  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
  • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, 
  • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, – enakomernejša regijska porazdelitev investicij. 

 

FINANCIRANJE

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

 

PRIJAVITELJI OZIROMA CILJNE SKUPINE

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge

Za kandidiranje na javnem razpisu je potrebno oddati vlogo z vso potrebno dokumentacijo v pisni obliki. Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa.

 

OKVIRNA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA JAVNEGA RAZPISA 

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 88.500.000,00 EUR.

 

OBDOBJE RAZPOLOŽLJIVOSTI SREDSTEV 

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta v obdobju 2022 – 2026 oziroma traja do porabe razpisanih sredstev. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je 36 mesecev od začetka izvajanja investicije vendar se investicija mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije. Zadnji rok za zaključek investicije je najkasneje do 31. 3. 2026.

 

ROK ODDAJE

Roki za prispetje prijav v letu 2022 so: 

  • za prvo odpiranje: 22. 4. 2022 do 12. ure in 
  • za drugo odpiranje: 1. 10. 2022 do 12. ure.

Rok za prispetje prijav v letu 2023 je 12. 1. 2023 do 12. ure.

 

VLOGA NA RAZPIS 

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, navedenimi v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Oddaja vloge na javni razpis »spodbujanje investicij v Republiki Sloveniji od 2022 do 2026« oziroma opremljena z obrazcem št. 10: Oddaja vloge, z ustreznimi navedbami. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE

Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov jrinvest@spiritslovenia.si 

spletnem naslovu www.spiritslovenia.si/razpisi. 

 

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

 

Pogoji za kandidiranje na ta javni razpis, cilji, kriteriji in merila za izbor so natančno opisani v razpisni dokumentaciji. 

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj