Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum: 16. 12. 2022
Rok za prijavo: 16. 1. 2023

 

PREDMET, NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESSŠTIP2023-USP) s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023. 

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki: 

  • spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture, 
  • zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter 
  • dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni razpisni dokumentaciji.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2023 znaša največ do 66.500 EUR: 

za vzhodno kohezijsko regijo: 

  • 37.240,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00%) in 
  • 9.310,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00%), 

za zahodno kohezijsko regijo: 

  • 15.960,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00%) in 
  • 3.990,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00%). 

 

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20. 

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80%.

 

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije za usposabljanje ali izobraževanje, ki bo potekalo v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023 in se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

 

VSEBINA IN PRIPRAVA PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Vloga mora izpolnjevati vso zahtevano dokumentacijo, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.

 

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV 

Javni razpis se začne dne 16. 12. 2022 in se zaključi dne 16. 1. 2023. 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 1. 2023. Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (v nadaljnjem besedilu: prijavni obrazec), in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vse vloge morajo biti predložene elektronsko. Način podpisovanja je opredeljen v točkah 12.1 in 12.2. javnega razpisa.

Oddaja elektronsko podpisane vloge

Vlogo na javni razpis oddate na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov. si/ejr-web. Podpišete jo elektronsko. V tem primeru vloge ni potrebno tiskati in poslati po navadni pošti. Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR do vključno 16. 1. 2023 do 23.59.

Oddaja lastnoročno podpisane vloge

Če prijavitelj nima možnosti elektronsko podpisati vloge, se vloga na javni razpis kljub temu mora oddati na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, nato natisne in lastnoročno podpiše.

Natisnjena in lastnoročno podpisana prijava mora biti najkasneje do 16. 1. 2023 poslana priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma neposredno izročena ministrstvu na navedenem naslovu. Na ovojnico obvezno nalepite A4 dokument »Kuverta«, ki vsebuje vse potrebne podatke, kot so naslov, oznaka razpisa, številka vloge in navedba prijavitelja.

 

ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem tej povezavi.   Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023 (JPR-ESS-ŠTIP2023-USP) (gov.si) 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov janja.krapec@gov.si.