Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 10. 2. 2023
Rok prijave: do porabe sredstev

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 90.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na ministrstvu za leto 2023, NRP 2330-21-5108 nepredvidljivi dogodki v kmetijstvu 2023–2027.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 

Vlaganje vlog na javni razpis se začne peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

 

PREDLOŽITEV VLOGE IN ROK ODDAJE

Rok za oddajo prijav od 15. 2. 2023 do porabe sredstev.

V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe, se vloge na javni razpis začnejo vlagati peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge se lahko vlagajo do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

V skladu s četrtim in šestim odstavkom 13. člena Uredbe se vloga na javni razpis izpolni in vloži v informacijski sistem agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. 

V skladu s petim odstavkom 13. člena Uredbe vlogo na javni razpis vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni in vloži na agencijo v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) 

Elektronska pošta: aktrp@gov.si 

Tel. 01/580-77-92 

Uradne ure: ponedeljek od 8.30 do 12. ure, sreda 8.30 do 12. ure in od 13. do 15. ure, petek od 8.30 do 12. ure.