Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 31. 7. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. 

 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 znaša do 26.000 EUR.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov. 

 

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2022. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu

 

VLAGATELJI 

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, ki so opredeljena v 4. poglavju tega javnega razpisa. 

 

PREDMET PODPORE 

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so stroški nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022, do višine, določene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022 (Uradni list RS, št. 85/20, 101/21 in 29/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS).

 

VIŠINA SREDSTEV 

Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 60 % skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so predpisani s Sklepom Vlade RS. 

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo: 

– z od 41 do 150 čebeljimi družinami: 6.000 EUR; 

– z več kot 150 čebeljimi družinami: 15.000 EUR.

 

VLOGA 

Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave. 

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM 

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022. 

 

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig).

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj