Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 25.3.2022
Rok oddaje: 15.6.2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022.

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022, znaša 30.000 EUR.

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 

  • PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 15.000 EUR, 
  • PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 15.000 EUR. 

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. 6. 2022, do 23.59.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do 15. 6. 2022.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj.