Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 25. 3. 2022
Rok oddaje: 15. 6. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. 

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022, znaša do 27.000 eurov. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 

  • PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 13.500 eurov, 
  • PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 13.500 eurov. 

 

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov. 

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA

Rok za oddajo vlog na javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. 6. 2022, do 23.59. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do vključno 15. 6. 2022. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj.