Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: 10. 2. 2022.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, Prednostna os (PO) 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba (PN) 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

 

NAMEN SOFINANCIRANJA 

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

 

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA

 • krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih,
 • dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,
 • dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

 

Sklop B: izgradnja in/ali obnova  nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

– hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
– kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

 

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 48.823.529,41 EUR. 
Za sklop A je predvideno 30.000.000,00 EUR, za sklop B je predvideno 18.823.529,41 EUR.

 

 

VREDNOST INVESTICIJE

Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj: 

a. Za Sklop A: najmanj 2 mio EUR, 
b. Za Sklop B: najmanj 500.000 EUR. 

Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis (izkazan spodbujevalni učinek subvencije). Začetek izvajanja operacije pomeni začetek gradbenih del v okviru investicije ali prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, v kolikor je zaveza dana pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela (na primer pridobivanje dovoljenj, opravljanje predhodnih študij izvedljivosti) se ne štejejo za začetek izvajanja investicije.

 

 

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko: 

 • na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost, najkasneje na dan 31. 12. 2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj). 
 • na Sklop A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16). 
 • na Sklop B se med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25%, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50%. Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis. 

Za Sklop B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma: 

– SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti, 
– SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač. 

Prijavitelj lahko odda vlogo za Sklop A in/ali Sklop B. V kolikor želi prijavitelj kandidirati na oba sklopa, odda dve ločeni vlogi.

 

Vloga mora izkazati: 

a. za Sklop A: nadgradnjo oziroma prestrukturiranje smučišča v celoletno gorsko središče za aktiven oddih, vključno z razvojem novega turističnega produkta, 

b. za Sklop B: 

 • izgradnja in/ali obnova oziroma širitev nastanitvenega objekta vsaj kategorije 3* (za kampe in glampinge kategorije 4*), 
 • kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto, 
 • za izgradnjo ali obnovo oziroma širitev glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo standardi, določeni s pogoji, navedenimi v opombah.

(1) Nastanitveni obrat, ki se označuje kot glamping, je prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje, ki ima najmanj 5 bivalnih enot butičnega značaja in enotne zunanje podobe, ki so skladno umeščene v naravno okolje in omogočajo pristen stik z naravo.

(2) Nastanitvene enote glampinga so stalno postavljeni: udobni šotori, lesene hiške na drevesih, brunarice in druge oblike lesenih hišk, igluji in druge vrste butičnih stalno postavljenih nastanitvenih enot. Nastanitvene enote so zgrajene pretežno iz naravnih materialov, s poudarjenimi značilnostmi avtohtonega lokalnega okolja.

(3) Vsaka glamping enota mora imeti vsaj:

 • oskrbo s tekočo pitno vodo,
 • udobno enojno ležišče ali dvojno ležišče,
 • lastne sanitarije, za katere se smiselno uporabljajo določbe 10. člena pravilnika,
 • možnost ogrevanja,
 • teraso ali prostor pred bivalno enoto z možnostjo sprostitve, ki ima vsaj mizo in toliko vrtnih ali druge oblike udobne možnosti sedenja, kolikor ima število ležišč, 
 • dovolj velik prostor, ki zagotavlja mir in intimo.

(4) Glamping nudi:

 • različne oblike sproščanja v nastanitvenih enotah ali izven njih, na primer: bazene, vodne kopeli, savne, masaže, meditacije, opazovanje narave,
 • bližino različnih oblik dejavnosti v naravi, na primer: sprehajale in pohodne poti, kolesarjenje, vodni športi, adrenalinski športi,
 • možnost samostojne priprave hrane ali ponudbo pripravljenih jedi,
 • posode za ločeno zbiranje odpadkov
 • pridobitev ekološkega znaka za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj operacije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta, vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi. 
 • energetsko izkaznico vsaj razreda B ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta, 
 • nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta,
 • nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega nosilca) do zaključka projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Za posamezen Sklop A in Sklop B je največje število točk 100. Način uporabe in pomen določenih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Definicije oziroma pojasnitve pojmov. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk.

 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 

Sredstva EU so namenska sredstva iz virov React-EU. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2022 in 2023. Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 10. 11. 2023. Obdobje upravičenosti izdatkov je do 10. 11. 2023. Obdobje upravičenih javnih izdatkov traja do 31. 12.2023.

 

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN NAČIN FINANCIRANJA 

Upravičenci iz obeh sklopov lahko na podlagi četrtega, petega in šestega odstavka 131. člena Uredbe 1303/2013/EU v zvezi s 1. točko prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) za predfinanciranje upravičenih stroškov podprte operacije uveljavljajo predplačilo pod naslednjimi pogoji: 

 • v višini do največ 30% vrednosti dodeljene državne pomoči, 
 • uveljavljanje možnosti predplačil in višine predplačil mora biti razvidna iz vloge,
 • upravičenec mora zagotoviti ministrstvu brezpogojno bančno garancijo, vnovčljivo na prvi poziv v višini vrednosti predplačila z veljavnostjo eno leto po zaključku investicije, 
 • predplačilo se poračuna do celote najkasneje z oddanimi zahtevki za izplačilo v letu 2023,
 • pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank v zvezi z izplačilom in poračunom predplačila se uredijo v pogodbi o sofinanciranju oziroma v dodatku k tej pogodbi.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. 

Upravičeni stroški so: 

Sklop A: V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva

 

Sklop B: V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva:

a) Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture: 

 • stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva. 

b) Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva: 

 • stroji in oprema v objektu in neposredni okolici (pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva. 

c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev: 

 • nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev. 

d) Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek. Strošek za pripravo vlog na razpis ter strošek za pripravo zahtevkov za sofinanciranje, ni upravičen strošek.

 

 

INTENZIVNOST POMOČI 

Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči: 

Sklop A: Intenzivnost pomoči je določena: 

 • dovoljena intenzivnosti pomoči temelji na pravilih iz sheme državne pomoči po 55. členu GBER, pri čemer: 
 • znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev;
 • ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80% upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR. 

Sklop B: Intenzivnost pomoči je za pomoč za naložbe MSP določena: 

 • do 20% upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in 
 • do 10% upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij. 

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za Sklop B znaša 2.000.000,00 EUR. 

 

 

ODDAJA VLOGE 

na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Razpoložljivost razpisne dokumentacije: 
vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ .

 

Dodatne informacije
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na naslov gp.mgrt@gov.si  najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.