Razpisovalec: Javna agencija RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije
Datum objave: 22. 9. 2023
Rok oddaje: 20. 10. 2023

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1:
»Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter
ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).
Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.
Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij vključno s socialnimi podjetji,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.


Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).
Storitve bodo obsegale programe za potencialne podjetnike in podjetja, in sicer:
promocija podjetniške kulture:

 • informiranje in promocija,
 • dogodki promocije in informiranja

izvajanje celovitih podpornih storitev:

 • osnovno SPOT svetovanje,
 • dogodki podjetniškega usposabljanja,
 • podjetniško mentoriranje in
 • ekspertno svetovanje.


Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

 • Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
 • Kohezijska regija Zahodna Slovenija.


V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane navedene storitve tega javnega razpisa za vse potencialne podjetnike in MSP.
Poleg navedenih storitev bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.

Podrobneje so storitve in aktivnosti in obseg le teh opredeljeni v vsakokratnih veljavnih Navodilih agencije o aktivnostih in nalogah za spodbujanje podjetništva za izvajanje Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025.

CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV PODPORNIH STORITEV IN UPRAVIČENCI
Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, ki so predmet tega javnega razpisa, so:

 • potencialni podjetniki (potencialni podjetniki in potencialni socialni podjetniki – posamezniki s podjetniško idejo)
 • ter MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja vključno s socialnimi podjetji v vseh fazah razvoja)


Upravičenci na tem javnem razpisu so:

 • regijski konzorciji, ki so sestavljeni iz podpornih institucij SPOT Svetovanje in inkubatorjev (kot so opredeljeni v poglavju I.2.2. Definicija podjetniških podpornih institucij), ki izvajajo aktivnosti in storitve po tem javnem razpisu

 

POGOJI ZA KANDIRANJE IN SPLOŠNI TER POSEBNI POGOJI ZA VLAGATELJ

Pogoji za kandiranje in splošni pogoji za vlagatelj so navedeni v razpisni dokumentaciji.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 7.763.964,00 EUR.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2024 do 2026, oziroma traja do porabe sredstev.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je:
•    za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija 40 %:60 % in
•    za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 85 %:15 %.

Obdobje upravičenosti stroškov za operacijo je od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.
Obdobje upravičenih izdatkov za operacijo je od 1. 11. 2023 do 15. 1. 2026.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov za operacijo je od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026

Izvedba aktivnosti lahko za podjetja pomeni tudi dodelitev pomoči po pravilu de minimis.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
1. stroški dela za SPOT svetovalce in podjetniške mentorje, ki so upravičeni na podlagi standardnega obsega stroška na enoto polno zaposlenega svetovalca in mentorja ter obsegajo stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na operaciji in bo financirano na podlagi metodologije,
2. posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja),
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Višina upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev v okviru operacije, je opredeljena glede na velikost regije in je za posamezno regijo določena v razpisni dokumentaciji točka III.

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vlog je 20. 10. 2023.
Oddaja vloge pomeni, da so se vlagatelj in vsi konzorcijski partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjajo.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, tč. IX. – Navodila za izpolnjevanje obrazcev.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podporno.okolje@spiritslovenia.si.
Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije: