Razpisnik: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 26. 1. 2022
Rok za oddajo: 10. 3. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2022.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina sredstev razpisa: 10.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

 • prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in 
 • dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

 

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI VLAGATELJI

 • da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;
 • da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona;
 • da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona;
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov;
 • da ob prijavi na javni razpis predložijo popolno zahtevano razpisno dokumentacijo s priloženo finančno konstrukcijo pridobljenih sredstev;
 • da za isti program ne kandidirajo v drugem razpisu občinskega proračuna.

 

VSEBINA PRIJAVE

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko:

 • vsak delovni dan dvignejo v glavni pisarni Občine Gornja Radona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali 
 • na spletni strani Občine Gornja Radona, tukaj 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 10. 3. 2022 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti ovojnici s pripisom: »Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2022 – NE ODPIRAJ«.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali v glavni pisarni Občine Gornja Radgona. Na ovojnici prijave mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Prijave, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene vlagatelju.

 

OBRAVNAVA PRIJAV

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gornja Radgona in so določeni v občinskem Pravilniku. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci socialnih in zdravstvenih programov in projektov bo župan Občine Gornja Radgona sklenil pogodbo o sofinanciranju.

 

INFORMIRANJE ZAINTERESIRANIH VLAGATELJEV:

Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Osojnik, telefon 02/564-38-31, vsak delovni dan v času uradnih ur.