Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov: 

 • A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, 
 • B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode, 
 • C – vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije, 
 • D – zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb, 
 • E – gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb, 
 • F – nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, 
 • G – nakup okolju prijaznih vozil, 
 • H – odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, 
 • I – nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, 
 • J – učinkovita raba vodnih virov, 
 • K – oskrba s pitno vodo. Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca oziroma dobavitelja in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke.

 

UPRAVIČENE OSEBE, POSTOPEK IN KREDITNA SPOSOBNOST 

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in so: 

 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
 • kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga tega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada, 
 • lastniki ali solastniki stavb ali njihovih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena, 
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe, 
 • osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G (v nadaljnjem besedilu: upravičena oseba). 
 • Lastništvo stavb bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Splošni in posebni pogoji poslovanja so sestavni del tega javnega poziva. Tehnični pogoji so sestavni del tega javnega poziva.

 

PRAVOČASNA IN POPOLNA VLOGA 

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno vložena in popolna vloga. Vloga je pravočasno vložena, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa upravičena oseba pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna. 

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan in izpolnjen obrazec Vloga 67OB22 ter obvezne priloge. 

 

VSEBINA VLOGE 

Obvezne priloge za vse naložbe so: 

 • predračun, ponudba ali pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprave in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju; 
 • kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
 • soglasje lastnika, kadar upravičena oseba ni lastnik stavbe oziroma dela stavbe, razen za ukrepa F in G.

Dodatne obvezne priloge glede na vrsto naložbe in ukrepe so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

FINANČNI POGOJI KREDITIRANJA 

Višina sredstev po tem pozivu znaša 10 milijonov EUR. 

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,3%. 

Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 1,3%, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu. Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.

 

Odplačilna doba 

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let. 

Pri kreditih z ročnostjo nad 15 let in do 20 let mora biti kreditojemalec zaposlen za nedoločen čas v srednji ali veliki družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni v prisilni poravnavi ali stečajnem postopku, ali v javnem sektorju in je hkrati lastnik oziroma solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja naložba. 

 

Višina kredita in kreditni limit kreditojemalca 

Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.

Upravičena oseba lahko v posamezni vlogi zaprosi za kredit za več ukrepov. V kolikor: 

 • skupni znesek vseh kreditov, odobrenih upravičeni osebi na podlagi ene ali več odločb po tem javnem pozivu presega 30.000 EUR ali
 • če znesek kredita po odločbi, kateremu je prištet skupni znesek stanja dolgov, odobrenih na podlagi vseh pozivov sklada upravičeni osebi, presega 40.000 EUR, se kredit upravičeni osebi lahko odobri zgolj na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici.

 

ROK ZA ZAKLJUČEK NALOŽBE 

je 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru upravičljivih in utemeljenih razlogov podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev.

Dokazila o zaključku naložbe kreditojemalec za posamezen ukrep ali za celotno naložbo posreduje poslovalnici banke, v kateri je predhodno podpisal kreditno pogodbo in vključujejo: 

 • izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec, 
 • kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe, 
 • potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbestna vlakna, svinec ipd., in sicer evidenčni list o ravnanju z odpadki) pri ukrepu 3.1.I, 
 • potrdilo za evidentiranje posebne rabe vode za pridobivanje toplote, ki ga izda pristojni organ pri ukrepu 3.K.1 in pri ukrepih 3.B.3 in 3.E, v kolikor gre za vgradnjo toplotne črpalke po sistemu voda/voda. 

Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne) obresti.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Upravičena oseba se lahko prijavi na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. 

Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev. Upravičena oseba vloži vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami in dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si, lahko pa jo upravičene osebe naročijo pri Eko skladu, j.s., na tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti. 

Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora upravičena oseba predložiti kot sestavni del vloge za posamezno vrsto ukrepa.