Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko
Datum objave:13. 10. 2022
Rok prijave: 10. 1. 2023
Trajanje projekta: 12 mesecev.

VREDNOST RAZPISA

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, so ocenjena na 7 000 000 EUR.
Nepovratna sredstva bodo znašala največ 300 000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko je objavil javni razpis za sofinanciranje ukrepov informiranja v zvezi z evropsko kohezijsko politiko za leto 2022. Glavni cilj je podpreti pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU, med drugim tudi s Skladom za pravični prehod in načrtom okrevanja za Evropo.

Posebna cilja tega razpisa za zbiranje predlogov sta spodbujanje medijske pokritosti o vprašanjih kohezijske politike, še posebej na regionalni ravni, ter povečanje ozaveščenosti o učinkih kohezijske politike in njenem vplivu na življenje ljudi.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (medijske organizacije/tiskovne agencije; neprofitne organizacije; univerze in izobraževalne ustanove; raziskovalna središča in možganski trusti; društva v evropskem interesu; zasebni subjekti; javni organi (nacionalni, regionalni in lokalni), razen organov, odgovornih za izvajanje kohezijske politike v skladu s členom 71 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021) iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

CILJI RAZPISA

Kohezijska politika predvideva javno financiranje, namenjeno regijam EU z cilj podpirati ustvarjanje delovnih mest, poslovno konkurenčnost, gospodarsko rast, trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja državljanov v 276 državah EU regije. Je eno najpomembnejših političnih področij, saj predstavlja tretjino vseh proračun EU. Ta podpora se zagotavlja prek vrste skladov in instrumentov, od

Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, v Just Transition Fund, kot tudi drugi instrumenti, zlasti tehnična podpora instrument (TSI), ki podpira reforme, vključno z javno upravo, s tem pomoč pri izboljšanju odpornosti javnih storitev držav članic.

Informacijski ukrepi za program kohezijske politike EU podpirajo Kohezijsko politiko s financiranjem ukrepov, ki zagotavljajo informacije o njej. Tako omogoča bolj ozaveščeno razpravo o prihodnjih prednostnih nalogah EU in na poti kako naj se sredstva porabijo in s kakšnimi rezultati.

Glavni cilj razpisa je zagotoviti podporo za produkcijo in razširjanje informacije in vsebine, povezane s kohezijsko politiko EU, vključno med drugim z Just Transition Fund, ali ustrezne podpore v okviru načrta za oživitev Evrope ali iz Instrument tehnične podpore.

Predlogi morajo zagotavljati skladne, objektivne in celovite informacije, v da bi dobili natančno splošno sliko kohezijske politike EU. Predlogi ponazoriti in oceniti vlogo kohezijske politike pri uresničevanju politične politike EU prednostnih nalog ter pri obravnavanju sedanjih in prihodnjih izzivov za EU, njeno članico države, njene regije in lokalna raven.

Informacijski ukrepi morajo vključevati eno ali več dejavnosti, kot so:

  • produkcija in distribucija tiskanih, multimedijskih ali avdiovizualnih gradiv
  • dejavnosti ozaveščanja na spletu in družbenih medijih
  • medijski dogodki
  • konference, seminarji, delavnice.

Naslednje dejavnosti NISO upravičene:

  • ukrepe, ki jih določa zakon.

Ciljna javnost za ukrepe informiranja je splošna javnost in/ali sorodna javnost deležniki.
Pričakovani rezultati in učinki so naslednji:

  • povečati medijsko pokritost kohezijske politike, zlasti na regionalni ravni
  • povečati ozaveščenost ljudi o rezultatih kohezijske politike in njihovih vpliv na njihova življenja
  • doseči konkretne rezultate in rezultate, namenjene širokemu dosegu znotraj trajanje ukrepa – npr. TV in radijsko oddajanje, spletno ali tiskano poročanje, druga vrsta ukrepov obveščanja in razširjanja – sprejemanje večjezičnosti upoštevati.

Za širšo javnost: cilj je ozaveščanje javnosti o rezultatih Kohezijska politika in njen vpliv na življenja državljanov za Evropejce, ki se ne zavedajo EU in dejavnosti EU v njihovi regiji. Informacije se morajo osredotočiti na razvoj boljše razumevanje prispevka kohezijske politike k ustvarjanju delovnih mest in rast v Evropi in zmanjšanje razlik med državami članicami in regijami.

Za deležnike: cilj je sodelovati z deležniki (vključno z nacionalnimi, regionalni in lokalni organi, upravičenci, podjetja, akademski svet) za nadaljnje sporočajo vpliv kohezijske politike na svoje regije in se vnašajo v razpravo o prihodnosti kohezijske politike in širše o prihodnosti Evrope.

 

Dostop do razpisa je tukaj