Razpisnik: Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje 
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 6. 5. 2022

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. 

 

CILJ RAZPISA 

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. 

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:

A. Oprema skupine A – izključno nova oprema: gasilska zaščitna obleka (GZO), kombinezon in dvodelna obleka za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A), kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B), gasilska zaščitna čelada (GZČ), gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje (GZČ GP+TR), gasilski zaščitni škornji (GZŠ),  gasilske zaščitne rokavice (GZR), izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP), izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne posode (IDA), tlačna posoda (TP), gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),  izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),  nahrbtna brenta (NB),  gasilski pas (GP),  termo kamera (TK). 

B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje in naprave): gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV): pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let; pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil; prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000, PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove; potopne črpalke (PČ): 230 V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min pri 0 barih – nove; agregati (A) izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi; zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova; nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.

Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.

 

DOLOČITEV VIŠINE DODELJENIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE NA ENOTO POSAMIČNE VRSTE OPREME

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza pogojem razpisa. 

 

MINIMALNI ZNESEK SOFINANCIRANJA 

V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 EUR se ne izplača.

 

VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, znaša 2.600.000,00 EUR oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa. 

 

DOLOČITEV OBDOBJA IN NAČIN FINANCIRANJA OPREME

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« oziroma datum dobave blaga v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.

 

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. 

Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave v Uradnem listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 6. 5. 2022.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj