Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 31. 3. 2023

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA POZIVA 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. 

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing. 

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 

Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

 

VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2022–2023, znaša 3.300.000,00 EUR, od tega 700.000,00 EUR za socialna podjetja, oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

SKLADNOST S PRAVILI POMOČI DE MINIMIS IN INTENZIVNOST POMOČI 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma nacionalni prispevek. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis

 

OBDOBLJE UPRAVIČENOSTI

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. 

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022, v letu 2023 pa je zadnji rok za oddajo zahtevkov 30. 9. 2023.

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SUBVENCIJE 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za aktivnosti, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije: http://dihslovenia.si/vavcer/

  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.000,00 EUR. 
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine in izvedba testiranja. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme in izvedba testiranja. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR. 

Strošek DDV ni upravičen strošek. 

 

Podjetje lahko pridobi sredstva za vsako aktivnost samo enkrat v obdobju 2019–2023. Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500,00 EUR za vse aktivnosti skupaj.

V kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno aplikacijo pred objavo tega javnega poziva (po preteklih javnih pozivih »Vavčer za digitalni marketing«), pa je podjetje upravičeno do max 6.500,00 EUR subvencije za vse ostale aktivnosti skupaj. 

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV 

Vloge bo mogoče preko ePortala oddati od dne 31. 1. 2022 od 8.30 naprej. 

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

Za prijavo na javni poziv mora prijavitelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. 

Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. 

Prijavitelj lahko določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na ePortalu Sklada. 

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE POZIVA 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/. 
Ostali pogoji in zahteve javnega razpisa do dosegljivi tukaj

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. 

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. 

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tockespot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.