Regionalni razvoj

Vizijo regionalnega razvoja skladno z ZSRR-2 predstavljajo dinamične in ustvarjalne regije z lastno identiteto in učinkovito upravljane ter sposobne zaznavati in izkoriščati globalne razvojne priložnosti. Razvoj regij temelji na ekonomski učinkovitosti, socialni pravičnosti in okoljski odgovornosti.

Splošni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala (človeški, socialni in kulturni kapital) v razvojnih regijah, v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov, odprava strukturnih težav problemskih območij in zmanjševanje njihovega razvojnega zaostanka ter uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov regij z mednarodnim teritorialnim sodelovanjem.

Pri zasledovanju ciljev regionalnega razvoja se upoštevajo načela regionalne politike.

Regionalna politika je opredeljena kot strukturna politika, ki se izvaja kot koordinacija razvojnih pobud in vključuje:  

 • endogeno regionalno politiko, kot skupek razvojnih aktivnosti, usmerjenih v zasledovanje teritorialnih razvojnih ciljev, ki se izvajajo kot povezovanje razvojnih pobud po načelu »od spodaj navzgor«. Uresničuje se z izvajanjem ukrepov, ki so usmerjeni v zasledovanje območnih razvojnih ciljev, mreženje, povezovanje lokalnih pobud, graditev zaupanja med razvojnimi partnerji ipd. 
 • horizontalno regionalno politiko kot teritorialno (»place based«) koordinacijo sektorskih razvojnih politik, ki pomembno vplivajo na regionalni razvoj. S teritorialno koordinacijo sektorskih politik na ravni razvojnih regij, se želi doseči njihove sinergije in s tem večjo učinkovitost kot tudi komplementarnost z razvojnimi odločitvami na nižjih teritorialnih ravneh. 

NAČRTOVANJE REGIONALNEGA RAZVOJA – PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

Prednostna naloga je načrtovanje regionalnega razvoja, ki mora biti rezultat sodelovanja med nacionalno in regijsko ter lokalno ravnijo, na tej pa še posebej različnih regijskih deležnikov in civilne družbe. Samo tako so lahko zapisani načrti tudi dejanski odraz stanja, sposobnosti in želja regije, ki so ji namenjeni.

 

NAČRTOVANJE NA REGIJSKI RAVNI

Temeljni strateški in programski dokument, ki opredeljuje glavne smernice in prednostne naloge razvoja regije, je regionalni razvojni program. V njegovo načrtovanje je vključen širok spekter regijskih deležnikov, od regijskih teles in najpomembnejših regijskih ustanov do civilne družbe, strokovne javnosti in zainteresiranih posameznikov – vse z namenom doseganja širšega družbenega dogovora o smeri nadaljnjega razvoja regije.

Priprava Regionalnega razvojnega programa 2021–2027 se je začela s sprejemom sklepa Razvojnega sveta Pomurske regije o pripravi RRP in programa priprave RRP konec meseca avgusta in z izvedbo Regijske razvojne konference 5. oktobra 2018 na Gradu na Goričkem ter nadaljevala s premišljevalnicami, delovnimi sestanki in srečanji z regijskimi deležniki, strokovnjaki in ostalimi zainteresiranimi v skupnem oblikovanju strategije razvoja regije v prihodnje.

Končni dokument – Regionalni razvoj program Pomurske regije za obdobje 2021-2027 – je bil pripravljen in potrjen na regijskih organih v mesecu juniju 2022.

Iz sprejetega razvojnega dokumenta izhaja vizija razvoja regije: Zdravo. Pomurje. 2030.

 

Razvojna specializacija regije se bo uresničevala v trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitvah na področjih povezanih z zdravjem – od zdravega okolja in zagotavljanja privlačnosti regije za priseljevanje ustvarjalnih in inovativnih mladih ter turistični obisk do pridelave in predelave zdrave hrane ter omogočanja pogojev in spodbujanja storitev za zdravo staranje. 

 

Strateški razvojni cilji Pomurja za obdobje 2021-2027 so:

 • Zdravo naravno, družbeno in gospodarsko okolje
 • Zdrava hrana in vitalno podeželje
 • Zdravo staranje in povezana družba

 

Razvojne prioritete Pomurja za obdobje 2021–2027 so usklajene s temeljnimi strateškimi usmeritvami in endogenimi potenciali pomurske regije in se odražajo kot celostni sklopi identificiranih ukrepov na področjih:

 • Pametna regija
 • Zelena regija
 • Povezana regija
 • Socialna regija
 • Privlačna regija

 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE

Regionalni razvojni program Pomurje 2021-2027 

(sprejet na 3. redni seji RSR dne 13.6.2022 in potrjen na 95. redni seji SR dne 16.6.2022)

PODLAGE

Program priprave Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 (.pdf) 

Spremembe in dopolnitve Programa priprave Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 (.pdf)

Sklep Razvojnega sveta Pomurske regije (.pdf) 

 

Povezovanje v Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija

Z namenom uspešnejšega, učinkovitejšega, predvsem pa celovitejšega načrtovanja in izvedbe kohezijske politike v novi finančni perspektivi so se regionalne razvojne agencije v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija povezale in začele aktivno pripravljati podlage za oblikovanje te politike za obdobje 2021–2027. Pomurje ima v Razvojnem svetu Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 5 predstavnikov – 5 članov in 5 nadomestnih članov.

Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

Razvojni svet Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

 

NAČRTOVANJE NA NACIONALNI RAVNI

Regijsko načrtovanje razvoja temelji na dokumentih, zasnovanih in sprejetih na nacionalni ravni. Ključni dokumenti, ki so podlaga za pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027:

Partnerski sporazum in Program za izvajanje EKP v obdobju 2021-2027  

Strategija razvoja Slovenije (.pdf) 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije  

Čezmejno/teritorialno sodelovanje 

Načrt za okrevanje in odpornost 

 

ORGANI REGIJE

Razvojne odločitve na ravni pomurske regije sprejemata Svet Pomurske razvojne regije in Razvojni svet Pomurske regije.

Svet Pomurske razvojne regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije oz. SR) sestavljajo županje/župani vseh 27 občin v Pomurju in predsednik sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti. Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi oz. drugi namestnik.

V letu 2022/2023 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 95. redni seji SR dne 16. 6. 2022):

 • predsednik: Jožef Škalič, župan Občine Kuzma
 • prvi namestnik: Franc Horvat, župan Občine Tišina 
 • drugi namestnik: Anton Slana, župan Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Seznam članov Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf)

Poslovnik dela Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf) 

 

Razvojni svet Pomurske regije

Razvojni svet Pomurske regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Naloge razvojnega sveta so vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), sprejem RRP, sklepanje dogovorov za razvoj regij, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, spremljanje izvajanja RRP in dogovorov za razvoj regij, na področju regionalnega razvoja sodelovanje z regijami drugih držav in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Razvojni svet Pomurske regije sestavlja 31 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij, 5 predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter 1 predstavnik madžarske narodnostne manjšine.

 

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027 ima 5 odborov:

 • Odbor za pametno regijo
 • Odbor za zeleno regijo
 • Odbor za povezano regijo
 • Odbor za socialno regijo
 • Odbor za privlačno regijo

Seznam članov odborov RSR v obdobju 2021-2027 

Razvojni svet Pomurske regije 2021-2027

Seznam članov Razvojnega sveta Pomurske regije 2021-2027 

Poslovnik dela Razvojnega sveta Pomurske regije (.pdf) 

 

Razvojno partnerstvo

Razvojno partnerstvo oblikujejo sodelujoče razvojne institucije, ki so vpisane v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Razvojno partnerstvo opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu v skladu z veljavno zakonodajo – Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  – in je vpisano v evidenco RRA pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Razvojno partnerstvo v regiji sestavljajo:

Spodbujanje regionalnega razvoja  (povezava na gov.si) 

 

 

Regijska razvojna mreža Pomurje

 

Regijska razvojna mreža Pomurje trenutno vključuje 44 regijskih ustanov in je oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih ustanov za uresničevanje razvojnih prioritet pomurske regije. Nadgrajuje že vzpostavljene oblike sodelovanja med razvojnimi akterji v regiji, vodi pa jo Razvojni center Murska Sobota kot vodilna regionalna razvojna agencija.

Naloge regijske razvojne mreže so dajanje razvojnih pobud Razvojnemu svetu Pomurske regije, povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov, medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji, povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko njenih meja, druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

 

Seznam članov Regijske razvojne mreže Pomurje (.pdf)