Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 (RRP Pomurje 2014-2020) je temeljni strateški in programski dokument regije, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Vsebinsko in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi politikami in v celoti sledi ciljem EU 2020 za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Uresničuje se z dogovorom o razvoju regije, ki ga podpišeta predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije in minister, pristojen za regionalni razvoj, sklenjenim za štiriletno obdobje.

Razvojni svet Pomurske regije je Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020 sprejel na svoji 9. seji dne 20.5.2015.

ZAKONSKE PODLAGE:

DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE

Dogovor za razvoj regije je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program regije, potrdita pa ga minister za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije. Dogovor vključuje ključne regijske in sektorske projekte za premagovanje razvojnih ovir, ki se prvenstveno navezujejo na razvojno specializacijo regije ter vire financiranja za njihovo uresničevanje. Aktualen dogovor vsebuje 19 najpomembnejših regijskih projektov s področja spodbujanja podjetništva, regijskih kolesarskih povezav in oskrbe z zdravo pitno vodo.

Besedilo dogovora za razvoj regije

Več o projektih Dogovora za razvoj regije si lahko preberete na strani https://www.rcms.si/regionalni-razvoj/aktualno-programsko-obdobje-20142020

Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 (RRP Pomurje 2014-2020) je temeljni strateški in programski dokument regije, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Vsebinsko in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi politikami in v celoti sledi ciljem EU 2020 za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Uresničuje se z dogovorom o razvoju regije, ki ga podpišeta predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije in minister, pristojen za regionalni razvoj, sklenjenim za štiriletno obdobje.

Razvojni svet Pomurske regije je Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020 sprejel na svoji 9. seji dne 20.5.2015.

ZAKONSKE PODLAGE:

DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJE

Dogovor za razvoj regije je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program regije, potrdita pa ga minister za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije. Dogovor vključuje ključne regijske in sektorske projekte za premagovanje razvojnih ovir, ki se prvenstveno navezujejo na razvojno specializacijo regije ter vire financiranja za njihovo uresničevanje. Aktualen dogovor vsebuje 19 najpomembnejših regijskih projektov s področja spodbujanja podjetništva, regijskih kolesarskih povezav in oskrbe z zdravo pitno vodo.

Besedilo dogovora za razvoj regije

Več o projektih Dogovora za razvoj regije si lahko preberete na strani https://www.rcms.si/regionalni-razvoj/aktualno-programsko-obdobje-20142020