Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

Datum objave: 14.1.2022

Rok za oddajo: 26.4.2022 

 

1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št.  202/21; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 6. poglavju Merila za ocenjevanje vlog v 4. točki v vrstici z naslovom »2.2 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi Vlade Republike Slovenije (maksimalno št. točk 4)« črta besedilo »oziroma ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi na najožjih VVO«. 

2.  V 7. poglavju Finančne določbe se besedilo »28.« nadomesti z besedilom »28.i«. 

3.  Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.