Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: odprt do 31. 12. 2023

 

Sprememba Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022. 

 

Spremembe se nanašajo na naslednja poglavja Javnega razpisa: 

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja Spremeni se poglavje, poglavje se po novem glasi: 

Finančni instrument semenski kapital se financira: a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca Sklada skladov upravlja SID banka in 1 Inovativno podjetje je v členu 2(80) Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 opredeljeno kot podjetje: 

a) ki lahko dokaže z oceno, ki jo izvede zunanji strokovnjak, da bo v bližnji prihodnosti razvilo proizvode, storitve ali procese, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi, in tvega tehnološki ali industrijski neuspeh; ali, 

b) katerega stroški raziskav in razvoja pomenijo najmanj 10 % njegovih skupnih stroškov poslovanja v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo pomoči, ali v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih potrdi zunanji revizor. 

 

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR (oziroma 400.000 EUR za izjeme), kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR (oziroma 400.000 EUR za izjeme) kadar s Skladom so-investirajo korporacije. Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. 

Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %. 

Nakazila posameznih tranš investicije izvede Sklad po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega investitorja(jev). 

Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do 1.200.000 EUR (oziroma 800.000 EUR za izjeme), v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 pa do 2.400.000 EUR (1.600.000 EUR za izjeme) javno/zasebnih sredstev. 

Sklad si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS. 

 

Sprememba se nanaša tudi na zadnjo alinejo 13. Poglavja: 

Pravna podlaga za izvedbo produkta Zadnja alineja 13. poglavja se po novem glasi: 

–  Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–20272 in sheme državne pomoči priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance (št. priglasitve BE01- 5665493-2019 z dne 10. 4. 2019)

 

Sprememba javnega razpisa in javni razpis sta dosegljiva tukaj.