Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 21. 10. 2022
Rok oddaje: 31. 12. 2022

 

Sprememba javnega razpisa za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/22 dne 14. 1. 2022 in 58/22 z dne 29. 4. 2022 (1. sprememba). 

 

I. 9. točka javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Vlaganje vlog za izplačilo: vlaganje vlog za izplačilo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februarja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna stroškov. Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: POS). Priložena dokumentacija vlogi za izplačilo mora biti skladna z Gradbenim zakonom. Investitor je po izboru izvajalca dolžan obvestiti MOP in mu na poziv kadarkoli poslati vso dokumentacijo v zvezi z razpisom in izborom izvajalca del v pregled. Najkasneje pred plačilom prve vloge za izplačilo mora MOP pregledati dokumentacijo javnega naročila investitorja.« 

II. II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 

 

Spremembe javnega razpisa so povzete iz Uradnega lista št. 135/2022, najdete jih tukaj, stran 1.