Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 12. 5. 2023
Rok prijave: 31. 12. 2023

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF, št. 0301-1/2023-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 34/23 z dne 24. 3. 2023 s spr. in dop. v št. 46/23 z dne 21. 4. 2023,
in sicer kot sledi:
I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega odstavka v točki 2.2.6 »Upravičeni stroški projektov« po novem glasi:
»Upravičeni stroški projekta so odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00 %.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Dostop do besedila javnega razpisa LOKALNO PF je tukaj.
Dostop do besedila javnega razpisa NVO PF je tukaj.