Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 12. 5. 2023
Rok prijave: 31. 12. 2023

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO PF, št. 3301-1/2023-SRRS-4, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/23 z dne 3. 3. 2023, in sicer kot sledi:
I.    V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega odstavka v točki 2.2.6 »Upravičeni stroški projektov« po novem glasi:
»Upravičeni stroški projekta so odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 100,00 %.«
II.    Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Dostop do besedila javnega razpisa je tukaj.