Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 4. 2. 2022
Rok za oddajo: 7. 3. 2022 in 28. 3. 2022

 

Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/21 z dne 26. 3. 2021, s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021, št. 128/21 z dne 13. 8. 2021 ter št. 184/21 z dne 26. 11. 2021, ki se glasi:

I.V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 10. in 11. rok, in sicer kot sledi: 

  • 10. rok: 7. 3. 2022, 
  • 11. rok: 28. 3. 2022. 

II. V poglavju 4 »Obravnava vloge«, podpoglavju 4.2 »Obravnava vloge« javnega razpisa se v šestem odstavku spremeni 1. točka, ki se sedaj glasi: 1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.