Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 26. 5. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/23 z dne 5. 5. 2023 ter na podlagi popravka Sklepa o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57/23 z dne 19. 5. 2023 se v:

  • poglavju 3. Predmet podpore točka 3.1 spremeni senSeznam posamezne čebelarske opreme.
  • poglavju 4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev se v točki 4.3 črta besedilo »Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o nesofinaciranju.«


Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dostop do spremembe razpisa se nahaja na spodnjih povezavah: