Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 26. 5. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/23 z dne 5. 5. 2023, se:

  • v poglavju 3. Predmet podpore v točki 3.2 v peti alineji črta besedilo »s fotografijami z zabeleženim datumom«.
  • v točki 3.3 se doda besedilo »Če upravičenec uveljavlja strošek izdelave satnic iz tretje (SAT3), četrte (SAT4) in pete alineje (SAT5) točke 3.2. tega javnega razpisa, se mu prizna maksimalen strošek, ki je določen v Sklepu Vlade RS.«
  • v točki 3.6. se v zadnjem odstavku črta besedilo: »s fotografijami z zabeleženim datumom«.
  • poglavju 4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev se v točki 4.3 črta besedilo »Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o nesofinaciranju«.
  • v točki 4.5 se v četrti alineji črta besedilo »s fotografijami z zabeleženim datumom«.

Zadnja alineja te točke se spremeni tako, da se glasi:
– vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije upravičen, če čebelari z najmanj:
– 5 čebeljimi družinami po ekoloških načelih in izpolnjuje pogoje iz 1. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe;
– 10 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe;
– 20 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 3. ali 4. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe;
– 100 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 5. točke prvega odstavka 92. člena Uredbe.

  • Doda se nova točka 4.6, ki se glasi »4.6 Za analizni izvid se kot dokazilo iz prve in tretje alineje prejšnje točke šteje tudi izjava proizvajalca, ki mora vsebovati najmanj prepis analiznega izvida laboratorija, številko analiznega izvida in številko šarže.«.
  • v poglavju 5. Višina sredstev se točka 5.1 spremeni tako, da se glasi: »Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade.Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na četrti odstavek 93. člena Uredbe za izveden nakup oziroma izdelavo satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah.«
  • v točki 5.2. se točka b) spremeni tako da se glasi:  »b) 20 % za vlagatelje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter«.


Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dostop do spremembe razpisa se nahaja na spodnjih povezavah: