Razpisnik: Ministrstvo za zdravje
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 28. 2. 2022

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je:

  • krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja oseb, ki zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti zase oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe;
  • analiza učinkov prejemanja e-oskrbe in zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev s storitvami e-oskrbe in
  • promocija e-oskrbe.

Prijavitelj na javni razpis je lahko ponudnik e-oskrbe, ki ima v skladu s 15. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 7. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19,81/19 in 203/21) pridobljeno dovoljenje za opravljanje socialnega servisa, ki vključuje tudi opravljanje storitev celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma ter poda izjavo, s katero v celoti prevzema odgovornost za neprekinjenost, učinkovitost, kakovost in varnost storitev e-oskrbe, ki jih bo zagotavljal.

Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR poveže v konzorcij, pri čemer je obvezni konzorcijski partner:

  • društvo oziroma zveze društev, ki delujejo v skladu Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), in sicer na področju prostovoljskih aktivnosti v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša največ 3.000.000,00 EUR, in sicer 1.200.000,00 EUR v letu 2022 in 1.800.000,00 EUR v letu 2023.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG 

Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2022 do 23:59 ure.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci ter prilogami in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »NE ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS ZA »E-oskrba na domu«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

 

DODATNE INFORMACIJE

Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti podana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 303-2/2022. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Republike Slovenije GOV.SI (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/) pod rubriko »Javne objave Ministrstva za zdravje« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. 

Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 16. 2. 2022.

Odpiranje vlog bo potekalo v prisotnosti članov komisije v prostorih ministrstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in zaradi aktualnih epidemioloških razmer ne bo javno. Vloge se bodo odpirale 3. 3. 2022 ob 12:00 uri. Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno popolnost vlog.

 

DOSTOPNOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu tukaj.