Razpisnik: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 28. 2. 2022

 

Spremenita se tretji in četrti odstavek 3. točke z naslovom Merila za dodelitev sredstev, in sicer se dopolni tako, da se po novem glasita: 

Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi na tem pozivu, se lahko izvede največ do zneska v višini 325.000,00 EUR. 
Višina sofinanciranja posameznega vozila je odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrtovanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. 

V primeru, da izračun razdelitve za posamezno lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja do največ 325.000,00 EUR celotne tipizirane vrednosti, bodo sredstva primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posamezno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin v lokalnih skupnostih, podpisnicah sporazuma. 

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane enako.