Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo 

Datum objave: 14.1.2022

Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/281 z dne 13.  10. 2021 objavljamo povečanje nepovratnih sredstev 

 

V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21, se v točki 6.1 drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 9.000.000,00 EUR v obdobju 2021 do 2023.«. 

 

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.