Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 1. 9. 2023
Rok oddaje: 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, št. 0301-1/2022-SRRS-16, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 122/22 z dne 23. 9. 2022, št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, št. 25/23 z dne 24. 2. 2023 ter št. 79/23 z dne 21. 7. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »Višina in vir sredstev«, se besedilo po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 20.000.000 EUR, za leto 2022 in 2023.

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2.8 »Posojilni pogoji po podprogramu C1«, se za drugim stavkom v 1. točki, doda besedilo, ki se glasi:
Obrestna mera je pri posojilu vlagatelja, ki ga je v letu 2023 doletela naravna nesreča, do 31. 12. 2026 v obliki fiksne obrestne mere, ki znaša 0,55 % letno, nakar se obrestna mera dvigne na s strani vlagatelja izbrano obrestno mero, kot je navedena v prejšnjem odstavku te točke in je izračunana na podlagi ocene Sklada. Vlagatelj mora k vlogi predložiti dokazilo/a, ki izkazuje nastanek naravne nesreče.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

. . .

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:

  • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
  • poslovno dokumentacijo za vsak posamezen projekt:
  • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta,
  • investicijski program (IP), skupaj s sklepom o potrditvi dokumenta,
  • opis projekta, na predlogi Sklada,
  • priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
  • priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.

Oddaja vloge

  1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
  2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
  3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53.

Dostop do razpisne dokumentacije (Uradni list RS, št. 76/2022, z dne 3. 6. 2022):