Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 20. 10. 2023
Rok oddaje: 31. 12. 2023

Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, št. 0301-1/2022-SRRS-16,  objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 122/22 z dne 23. 9. 2022, št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, št. 25/23 z dne 24. 2. 2023, št. 79/23 z dne 21. 7. 2023 ter št. 94/23 z dne 1. 9. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »Višina in vir sredstev«, se besedilo
po novem glasi: Skupni razpisani znesek je 25.000.000 EUR.

Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.