Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 20. 4. 2022

 

V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022, se v točki 5.2 Prijavitelji oziroma potencialni končni prejemniki doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Za prijavitelja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so omejitve pri kandidiranju, in sicer se lahko na območju ene lokalne skupnosti prijavi zgolj en projekt s prijaviteljem iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka. V primeru, da sta prijavitelja na javni razpis oba prijavitelja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, je upravičenec za kandidiranje zgolj prijavitelj iz prve alineje prejšnjega odstavka. V primeru, da se na javni razpis prijavita dva ali več prijavitelja iz druge alineje prejšnjega odstavka na območju ene lokalne skupnosti, se pregledata obe vlogi, a sofinancira se le en projekt, in sicer tisti, ki doseže večje število točk pri ocenjevanju.« 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena. 

 

Pomembno! Roka za oddajo vlog sta 20. 4. 2022 in 20. 9. 2022. Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena. 

 

 

Sprememba javnega razpisa in javni razpis sta dosegljiva tukaj.