Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 7. 7. 2023
Rok prijave: 15. 9. 2023  in 15. 11. 2023

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1. Splošni pogoji kandidiranja Se v prvem odstavku spremeni točka k) in se v celoti nadomesti z:
»je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave energetske krize na poslovanje podjetja. Pri tem mora vlagatelj dosegati naslednji kriterij:
– letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje (izračun na podlagi IPI 2022: (AOP132 / AOP110) x 100).
Samostojni podjetniki in zavodi letni promet stroška energije v letu 2022 izkažejo z izpisom finančne konto kartice 402 – strošek energije1. Iz finančne konto kartice mora biti razvidno, da strošek energije pripada vlagatelju«
6. Vsebina vloge
Se doda nova točka (5), ki glasi:
»Samostojni podjetniki in zavodi letni promet stroška energije v letu 2022 izkažejo z izpisom finančne konto kartice 402 – strošek energije. Iz finančne konto kartice mora biti razvidno, da strošek energije pripada vlagatelju.«
Se spremeni drugi odstavek in se v celoti nadomesti z:
»Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni le točke 3, 4 in 5.«

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Dostop do besedila razpisa:
•    https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023077.pdf