Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 7.1.2022
Rok za oddajo: 1.3.2022 do 14, ure

 

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa: 

 

2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti 

Prvi in drugi odstavek se v celoti nadomestita z: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. 

 

4.1. Splošni pogoji kandidiranja 

Točka a) v prvem odstavku se v celoti nadomesti z: a) ima status mikro in malega podjetja